NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖGRENCİ ÇALISTIRMA YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri, ücret ve sigorta işlemleri ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmasının amacı, öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu esaslar, Üniversitemizde öğrenim gören ve katkı payı ücretini yatırmış; kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran fakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri ve kısmi zamanlı öğrenci çalışma esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu esaslar aşağıdaki kanun ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. maddesinin ilgili fıkrası,

5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2009 tarih ve 33918 sayılı yazısı ile bildirilen Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul Ve Esasları,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası ve ilgili diğer maddeleri,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ilgili maddeleri.

TANIMLAR

Madde 4- Bu esaslarda geçen,

(a) NKÜ: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

(b) Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

(c) KZÖÇ: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı’nı

(d) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı akademik ve idari birimleri,

(e) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

(f) Birim Yürütücüsü: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerdeki program sorumlusunu,

(g) Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu: Birimlerde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışacak öğrencileri belirleyen komisyonu,

(h) Denetim Kurulu: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programının sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yapan birimlere Daire Başkanlığımız tarafından oluşturulmuş denetim yapma yetkisine sahip olan komisyonunu,

(j) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi ifade eder.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN VE ÖĞRENCİ SAYILARININ BELİRLENMESİ

Madde 5- Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayının 3 üncü haftasının sonuna kadar Daire Başkanlığımızaform1kzoistektalebiformu ile bildirirler.

Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İLANI

Madde 6- Öğrenciler esasların 6 ncı maddesinin b fıkrasında belirtilen işler için form2kzöisbasvuruformu ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen tarihler aralığında ilgili birimlere başvurularını yapacaklardır.

(1) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılının Ekim ayının birinci haftası sonunda Üniversitenin web sitesinde (www.nku.edu.tr) ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi ilan edildikten sonra on gündür.

(2) Başvuru ilanında, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını www.nku.edu.tr internet adresinde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak çalışmak istedikleri birimlere yaparlar.

(4) Öğrenciler çalışmak istedikleri tek birime başvuruda bulunabilirler.

(5) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Dairesi Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 7-  (a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

(b) Disiplin cezası almamış olmak,

(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

(d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

(e) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

(f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi, öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE SÜRELERİ

Madde 8- Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenciler aşağıdaki birimlerde ve sürelerde çalışırlar

a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, laboratuarlarda, hastanede birim yöneticisinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.

b) Destek Birimleri: Öğrenciler kütüphaneler, idari bürolar, daire başkanlıkları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yüzme havuzu, kantin ve kafeteryalar vb. birimlerde çalıştırılabilir.

c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi günde 5 (beş) saat, haftada en fazla 15 (onbeş) saattir.

d) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

e) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine SKS Dairesi Başkanlığına bildirmesi şartı ile bahsi geçen günlerde çalıştırılabilir.

f) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim yöneticisine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler. İzinli oldukları dönemlere ait ücret ödenmez ve puantaj cetvelinde durum belirtilir.

BAŞVURULARIN ÜCRET VE ÖDEME ESASLARI

Madde 9-Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştıracak birim yöneticisi, en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturur. Bu komisyon birime tahsis edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirleyerek SKS Daire başkanlığına bildirir. Kısmi Zamanlı Öğrenci Asil ve Yedek Listesi SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı onayına sunulur. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan liste, Üniversitenin web sitesinde ve ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur.

b) Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesinin tamamı, eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi sonuna kadar geçerlidir. Dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır. Yedek adayın bulunmaması durumunda birim yöneticisinin teklifi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından tekrar ilana çıkarılarak görevlendirme yapılır.

c) Başvuru ilan sürelerinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan sürelerinin son günüdür.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI

Madde 10- Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; esasların 7 nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve form3kzöolarakcalisacakögrencilistesi ile Daire Başkanlığımıza bildirilir. Başkanlığımız kısmi zamanlı olarak çalışacakların listesini Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından onaylanan liste, Daire Başkanlığımızın web sitesinde ve/veya birimlerin ilan panolarında duyurulur.

 

GÜNLÜK ve HAFTALIK İŞ SÜRESİ ve ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 11- (a) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

(b) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

 (d) Kısmi zamanlı öğrenciler sadece bir birimde çalışabilirler, aynı anda farklı iki birimde çalışamazlar.

(e) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Daire Başkanlığımız arasında “kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma akdi” imzalanacaktır.

İDARİ ve MALİ HÜKÜMLER

Madde 12- (a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler,

(b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası kapsamına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) hükmüne tabi olup, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar.

(c) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ve sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımız tarafından yapılır.

(d) 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereği, kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez. Bu ücret her yılın aralık ayında bir sonraki mali yılı kapsayacak şekilde Daire Başkanlığımızın teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(e)Öğrenci için her ay Aylık İmza Föyü düzenlenir. Düzenlenen bu föyler SKSDB’ na gönderilir.

(f)Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler ayın 1 i ile son günü arasını bir ay olarak kabul edip Aylık Puantaj Cetveli’ni hazırlayarak izleyen ayın 3’ üne kadar SKSDB’ na teslim ederler.

(g)Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birim; öğrencinin çalıştığı her günün sonunda imza föyünü öğrenciye imzalatmakla mükelleftir.

İŞE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

Madde 13- Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak her öğrenci aşağıdaki evrakları hazırlayıp işe giriş işlemini yapmak için Daire Başkanlığımıza bizzat müracaat edeceklerdir. Daire Başkanlığımız tarafından kendilerine verilen tarihte görev yapacakları birimde iş başı yapacaklardır. Birimler öğrencilere Daire Başkanlığımız tarafından işe başlama tarihi verilmeden iş başı yaptırmayacaklardır.

1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

2) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

3) 2 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),

4) Banka İBAN numarası, (Daire Başkanlığının belirlediği banka)

5) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Daire Başkanlığımız tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır)

6) Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacaktır)

7)Sağlık Raporu

8)Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge

9)Adli Sicil Kaydı

10)Aile Durumu Bildirimi

İŞ SÖZLEMESİNİN FESHİ

Madde 14- İşveren bu esaslar ve hizmet akdine aykırı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

Birimler feshedilen sözleşmeyi yazılı olarak en geç 3 gün içinde sebebi ile birlikte Daire Başkanlığımıza bildirmek zorundadırlar.

İŞ TANIMI ve İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 15- Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından haftalık ders programı dikkate alınarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 16- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz,

(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür,

(3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur,

(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

(5) Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Madde 17- Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş işlemi yapılmadan öğrenci çalıştırılamaz. Aylık çalışma çizelgeleri en geç her ayın sonunda Daire Başkanlığımıza bildirilir. Bu sebepler ve tarihlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanması halinde bu cezanın tamamı birime yüklenir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 18-

a) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.

b) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz döneminde öğrenci çalıştırılacak birimler hariç (kontenjan dahilinde) öğrencilerin iş sözleşmeleri fesh edilecektir.

c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 7. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim yöneticileri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 7. maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

d) Bir ay içinde iki defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

e) Ders programında yapılan değişiklikleri 1 gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

f) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim yöneticisi tarafından 1 gün içinde SKS Dairesi Başkanlığına iletilmesi zorunludur.

SKS DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ

Madde 19- Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden (Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimler hariç) sorumludur.

DENETİM

Madde 20- Birim yöneticileri ve birim yürütücüleri birimlerinde çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencilere sürekli denetim uygularlar. Sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alırlar. Ayrıca denetim kurulu istediğinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yapan birimlere belirli dönemlerde denetim uygular.

MALİ KONULAR

Madde 21- Namık Kemal Üniversitesinde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri SKSDB Bütçesinden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 22- Bu yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 23- Bu yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.